זו אגרתי לעולם

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Zoigartilaolam-cover.jpg
IMG 2031.jpg
IMG 2032.jpg
IMG 2033.jpg

אמילי דיקינסון

זו אגרתי לעולם

תרגמה מאנגלית והוסיפה דברי מבוא

פועה שלו-תורן

מהדורה דו-לשונית

יהושע אורנשטיין, הוצאת ספרים יבנה בע"מ

תשנ"ד -1993

Emily Dickinson

This is My Letter to the World

Selected Poems

התוכן

IMG 2034.jpg

התרגום העברי נעשה לפי המהדורה השלמה של שירי אמילי דיקינסון:

The Complete Poems of Emily Dickinson

Edited by Thomas H. Johnson

מספרי השירים בעברית נשמרו לפי המהדורה הנ"ל

19, 25, 26, 30, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 61, 77, 80, 99, 101, 102, 107, 108, 111, 113, 120, 124, 134, 135, 149, 150, 151, 162, 165, 174, 180, 181, 182, 189, 190, 199, 201, 209, 245, 246, 248, 249, 288, 301, 356, 404, 441, 442, 466, 478, 526, 530, 540, 549, 568, 621, 636, 644, 663, 781, 809, 813, 827, 829, 834, 850, 887, 919, 937, 1045, 1052, 1078, 1079, 1145, 1212, 1263, 1287, 1472, 1473, 1523, 1534, 1577, 1578, 1637, 1638, 1639, 1640, 1654, 1719, 1726, 1732, 1742, 1743, 1750, 1754, 1755, 1758, 1760, 1763

הערות עורך

מספרי השירים ושורות ראשונות לפי טבלת כל השירים של אמילי דיקינסון - עמודה J:

19 A sepal, petal, and a thorn
25 She slept beneath a tree
26 It's all I have to bring today
30 Adrift! A little boat adrift!
47 Heart! We will forget him!
48 Once more, my now bewildered Dove
49 I never lost as much but twice
50 I haven't told my garden yet
55 By Chivalries as tiny
56 If I should cease to bring a Rose
61 Papa above!
77 I never hear the word escape
80 Our lives are Swiss
99 New feet within my garden go
101 Will there really be a Morning?
102 Great Caesar! Condescend
107 Twas such a little — little boat
108 Surgeons must be very careful
111 The Bee is not afraid of me.
113 Our share of night to bear
120 If this is fading
124 In lands I never saw — they say
134 Perhaps you'd like to buy a flower
135 Water, is taught by thirst.
149 She went as quiet as the Dew
150 She died — this was the way she died.
151 Mute thy Coronation
162 My River runs to thee
165 A wounded Deer — leaps highest
174 At last, to be identified!
180 As if some little Arctic flower
181 I lost a World — the other day!
182 If I shouldn't be alive
189 It's such a little thing to weep
190 He was weak, and I was strong — then
199 I'm wife — I've finished that
201 Two swimmers wrestled on the spar
209 With thee, in the Desert
245 I held a Jewel in my fingers
246 Forever at His side to walk
248 Why — do they shut Me out of Heaven?
249 Wild Nights — Wild Nights!
288 I'm Nobody! Who are you?
301 I reason, Earth is short
356 The Day that I was crowned
404 How many Flowers fail in Wood
441 This is my letter to the World
442 God made a little Gentian
466 Tis little I — could care for Pearls
478 I had no time to Hate
526 To hear an Oriole sing
530 You cannot put a Fire out
540 I took my Power in my Hand
549 That I did always love
568 We learned the Whole of Love
621 I asked no other thing
636 The Way I read a Letter's — this
644 You left me — Sire — two Legacies
663 Again — his voice is at the door
781 To wait an Hour — is long
809 Unable are the Loved to die
813 This quiet Dust was Gentleman and Ladies
827 The Only News I know
829 Ample make this Bed
834 Before He comes we weigh the Time!
850 I sing to use the Waiting
887 We outgrow love, like other things
919 If I can stop one Heart from breaking
937 I felt a Cleaving in my Mind
1045 Nature rarer uses Yellow
1052 I never saw a Moor
1078 The Bustle in a House
1079 The Sun went down — no Man looked on
1145 In thy long Paradise of Light
1212 A word is dead
1263 There is no Frigate like a Book
1287 In this short Life
1472 To see the Summer Sky
1473 We talked with each other about each other
1523 We never know we go when we are going
1534 Society for me my misery
1577 Morning is due to all
1578 Blossoms will run away
1637 Is it too late to touch you, Dear?
1638 Go thy great way!
1639 A Letter is a joy of Earth
1640 Take all away from me, but leave me Ecstasy
1654 Beauty crowds me till I die
1719 God is indeed a jealous God
1726 If all the griefs I am to have
1732 My life closed twice before its close
1742 The distance that the dead have gone
1743 The grave my little cottage is
1750 The words the happy say
1754 To lose thee — sweeter than to gain
1755 To make a prairie it takes a clover and one bee
1758 Where every bird is bold to go
1760 Elysium is as far as to
1763 Fame is a bee.

קישורים לשירים

  • תְּהִלָּה - הִיא דְּבוֹרָה (קישור)