חיי נצבו רובה טעון

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

IMG 1403.jpg
IMG 1404.jpg

אמילי דיקינסון

חיי נצבו רובה טעון

מאנגלית: אליעזרה איג-זקוב

הוצאת קשב לשירה

EMILY DICKINSON

MY LIFE HAD STOOD A LOADED GUN

Translated by Eliezra Eig-Zakov

סדר השירים

(המספרים לפי שיטת Thomas H. Johnson)

IMG 1405.jpg
 • 4 / בים זה, המופלא
 • 12 / הבקרים נוחים יותר
 • 18 / הערבז טווה גדיליו
 • 26 / זה כל אשר אביא היום
 • 27 / בבקרים כאלה - נפרדנו
 • 30 / סחופה! סירה קטנה סחופה!
 • 39 / זה לא הפתיעני
 • 40 / עת אמנה הזרעים
 • 45 / דבר-מה שוקט מן השינה
 • 46 / נדרי אשמור
 • 47 / לב! נשכח אותו!
 • 48 / ושוב, יונתי הנבוכה עתה
 • 49 / כה רב אבד לי אך פעמיים
 • 50 / עוד לא סיפרתי לגני
 • 52 / הטבעה סירתי בים
 • 53 / נלקחה מאדם - הבוקר
 • 54 / אם אמות
 • 58 / מושהה עד שחדלה לדעת
 • 67 / הצלחה תמתק מכל
 • 69 / בעקב צרתי, משתופפת
 • 77 / מעודי לא שמעתי "המלטי"
 • 79 / עולה שמימה!
 • 80 / חיינו כבני-שוייץ
 • 83 / לב, לא כבד כלִבי
 • 91 / כה צנועה כשראיתיה!
 • 98 / רוממות אחת שהויה לכל
IMG 1406.jpg
 • 99 / חדשות הרגליים שבגני מתהלכות
 • 103 / לי מלך יש, אילמות שפתיו
 • 107 / סירה קטנה - קטנה כל-כך
 • 112 / באשר לא יחריד פעמון הבוקר
 • 113 / מנת לילינו לשאת
 • 115 / איזה פונדק הוא
 • 128 / הבא לי השקיעה בגביע
 • 134 / אולי תרצה לקנות פרח
 • 139 / נפשי, השוב תוטלי מנגד?
 • 144 / נשאה בחולי עד הכחילו
 • 146 / בלילה זה, או שכזה
 • 150 / היא מתה - כך ארע מותה
 • 160 / אך אבדתי כשנושעתי!
 • 165 / צבי שנפצע - מגביה קפוץ
 • 173 / יצור מוכי, ללא רגליים
 • 182 / אם נגזר שלא אהיה
 • 187 / מה הִרבו למעוד כפות שפלות אלה
 • 211 / בוא לאיטך - עדן!
 • 214 / טעמתי ליקר לא בושל
 • 216 / ספונים בבהט חדריהם (גרסת 1859)
 • 216 / ספונים בבהט חדריהם (גרסת 1861)
 • 228 / מסנוורת בזהב וכבה בארגמן
 • 231 / האל מתיר למלאכים חרוצים
 • 239 / "שמיים" - הם כל שלא אשיג!
 • 241 / אוהַב מראה של יסורים
 • 245 / בכפי אחזתי אבן-חן
 • 249 / לילות-פרא - לילות-פרא!
 • 254 / "תקוה" היא היצור בנוצות
 • 258 / יש אלומת-אור אלכסונית
 • 259 / ליל מנוחה! מי כיבה הנר?
 • 268 / אהיה שונה! אהיה אחרת!
 • 271 / מה חגיגי הוא - כך אמרתי
IMG 1407.jpg
 • 271 / ואם "לא אחכה!" אומַר
 • 278 / ידיד-צללים - לימי-שרב
 • 280 / חשתי לוויה, בתוך מוחי
 • 288 / אני אף אחד! מי אתה?
 • 298 / לבדי לא אוכל להיות
 • 303 / הנפש בוררת חֶברתה
 • 318 / שמעו איך זרחה השמש
 • 320 / בעיסת-זכוכית נלוש
 • 324 / יש השומרים שבת בכנסיה
 • 328 / אנקור ירד בשביל
 • 338 / אני יודעת: הוא קים
 • 341 / אחרי כאב עז תחושה רשמית שורה
 • 359 / כך בו זכיתי
 • 374 / עליתי שמימה
 • 389 / מוות ארע, בבית ממול
 • 391 / אורח ברקב-הקרקע
 • 412 / שוקדת - גזר-דיני קראתי
 • 429 / הלבנה רחוקה מהים
 • 441 / זה מכתבי אל העולם
 • 449 / למען היופי מתי - אך
 • 465 / שמעתי זבוב - בעת מותי
 • 466 / מה לי ולפנינים
 • 510 / לא היה זה מוות, כי עמדתי
 • 511 / אם לעת סתו תבוא, אשליך
 • 528 / שלי - בזכות הבחירה הצחורה!
 • 536 / הלב - מבקש תענוג
 • 540 / נטלתי אוני בידי
 • 547 / ראיתי עין גוועת
 • 551 / ישנה בושה באצילות
 • 528 / נתתי לו עצמי
 • 609 / שנים ביתי נטשתי
IMG 1408.jpg
 • 619 / נפלא - כבר חלפה הסערה
 • 620 / ארצות-הים אינן שונות
 • 621 / לא בקשתי דבר אחר
 • 632 / רחב המֹח מהרקיע
 • 644 / הותרת לי - אדון
 • 650 / בכאב ישנו יסוד של ריק
 • 657 / אשכון בבית האפשרות
 • 664 / מכל הנפש הברואה
 • 683 / הנפש לעצמה
 • 690 / הנצחון בא מאוחר
 • 692 / שקעה - שקעה השמש - אך
 • 709 / פרסום ספרים - מכירה פומבית
 • 712 / כי לא יכולתי לעצור לו
 • 713 / תהלת-עצמי, אם אצדיק
 • 716 / בת-יום - פשטה בגדיה
 • 721 / טובל הנצח - מאחורי
 • 723 / טלטל - טלטול
 • 737 / הלבנה היתה סנטר-זהב
 • 739 / רבות חשבתי בא שלום
 • 744 / נֹחם - הוא זכרון - נעור
 • 754 / חיי נִצבו - רובה טעון
 • 794 / טפה נשרה על עץ התפוח
 • 812 / אור קים באביב
 • 817 / בקדושת נשואין נמסרת לך
 • 824 / הרוח החל לטלטל את העשב (גרסת 1864)
 • 916 / רגלו נעולה במלמלה
 • 919 / אם לב יחיד אעצור משבר
 • 953 / דלת נפתחה לרחוב
 • 976 / המוות הוא דו-שיח
 • 980 / שָׁנִי - אופנתי פעמיים
 • 986 / ברנש צר-גו בתוך העשב
 • 1065 / פתח מכלאות, הו, מוות
IMG 1409.jpg
 • 1075 / השפיל הרקיע - זדונים העבים
 • 1078 / ההמולה בבית
 • 1081 / בהתעלות על הגורל
 • 1100 / לילהּ האחרון
 • 1104 / שׁר הצרצר
 • 1129 / אִמרו אמת אך בעקלתון
 • 1148 / לאחר צאת החמה
 • 1181 / כשקויתי פחדתי
 • 1199 / רֵעים - שמחה, או כאב?
 • 1216 / מעשה מתדפק על הרהור
 • 1224 / כטור-קרונות על פס-פלוסין
 • 1226 / תחילה לב פשוט תותח
 • 1276 / אִחר הקיץ פרידתו
 • 1304 / לא באלה ולא באבן
 • 1379 / נשמע כאלו רצים הרחובות
 • 1463 / שביל הולך-נמוג
 • 1482 / צח ממקטרת אינדיאנית
 • 1509 / אויבי הולך ומזדקן
 • 1510 / מה טוב לאבן הקטנה
 • 1540 / לא מוחשי כמו היגון
 • 1624 / נדמה ללא כל הפתעה
 • 1627 / מגילת-יחסי-הדבש (גרסת 1884)
 • 1680 / לעתים בלב
 • 1716 / המוות הוא כחרק
 • 1718 / טביעה אינה שוברת לב
 • 1727 / אם יוסר אי-פעם מראשי המִכסה
 • 1732 / פעמיים ננעלו חיי
 • 1760 / אליזיום רחוק כרחוק

קישורים לשירים

 • קישורים לשירים מהספר בגרסת ארכיון של אתר הוצאת קשב לשירה:
 • 'תקוה' היא היצור בנוצות (קישור)
 • זה מכתבי אל העולם; לילות פרא – לילות פרא! (קישור)
 • לב! נשכח אותו! (קישור)
 • זה כל אשר אביא היום (קישור)