מדרש איציק

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Itzik cover.jpg

איציק מאנגר

מדרש איציק

מיידיש: נגה רובין

הוצאת כרמל

מרץ 2023

התוכן

(לפי תוכן העניינים שבאתר ההוצאה)

פתח דבר 11

מבוא 12

חומש לידער – שירי החומש 39

עקידת איציק – עֲקֵדת איציק 43

הקדמה 45

חוה און דער עפּלבוים – חוה ועץ התפוח 46

חוה ברענגט אָדמען דעם עפּל – חוה מביאה לאדם את התפוח 48

אָדם איז אייפֿערזיכטיק – אדם מקנא 50

דער אַלטער תּרח שניצט אַ ניַיעם אָפּגאָט – תרח הזקן מגלף אליל חדש 52

אַבֿרהם אָבֿינו מוסרט לוטן – אברהם אבינו מוכיח את לוט 54

לוטס טעכטער – בנות לוט 56

אַבֿרהם און שׂרה – אברהם ושרה 58

די דרײַ מלאכים קומען צו אַבֿרהם אָבֿינו – שלושת המלאכים מגיעים לאברהם אבינו 60

אַבֿרהם אָבֿינו פּראַוועט אַ שלום זכר – אברהם אבינו חוגג שלום זכר 62

שׂרה זינגט יצחקלען אַ שלאָפֿליד – שרה מזמרת ליצחק שיר ערש 64

הגרס לעצטע נאַכט ביַי אַבֿרהמען – הלילה האחרון של הגר אצל אברהם 66

הגר פֿאַרלאָזט אַבֿרהמס הויז – הגר עוזבת את ביתו של אברהם 68

הגר אויף דער מיט פון וועג – הגר באמצע הדרך 70

די מוטער שׂרה האָט אַ שווער געמיט – לשרה האם יש מצב רוח קשה 72

אַבֿרהם אָבֿינו שאַרפֿט דאָס מעסער – אברהם אבינו משייף את הסכין 74

אַבֿרהם אָבֿינו פֿאָרט מיט יצחקן צו דער עקידה – אברהם אבינו נוסע עם יצחק לעקֵדה 76

אַבֿרהם שיקט אליעזרן זוכן פֿאַר יצחקן אַ וויַיב – אברהם שולח את אליעזר לחפש אישה ליצחק 78

אליעזר רעדט מיט רב בתואל – אליעזר מדבר עם ר’ בתואל 80

אַבֿרהם אָבֿינו באַקומט אַ בריוו – אברהם אבינו מקבל מכתב 82

יצחק אָבֿינו פֿאַרהערט זיַינע בנים שבת נאָכן טיש – יצחק אבינו בוחן את בניו בשבת אחרי הסעודה 84

יעקבֿ קויפֿט אָפּ די בכורה ביַי עשׂון – יעקב קונה את הבכורה מעֵשׂיו 86

יעקבֿ נאַרט אויס די ברכה ביַי יצחקן – יעקב מוציא בעורמה את הברכה מיצחק 88

רחל גייט צום ברונעם נאָך וואַסער – רחל הולכת לבאר להביא מים 90

יעקבֿ אָבֿינו באַגעגענט זיך מיט רחלען – יעקב אבינו נפגש עם רחל 92

יעקבֿ אָבֿינו זינגט אַ סערענאַדע אונטער רחלס פֿענצטער – יעקב אבינו שר סרנדה מתחת לחלונה של רחל 94

רחל און לאה – רחל ולאה 96

לאה ברענגט דודאימלעך פֿון פֿעלד – לאה מביאה דודאים קטנים מהשדה 98

דינה בת יעקבֿ גייט אויף אַ ראַנדעוווּ – דינה בת יעקב יוצאת לדייט 100

יעקבֿ אָבֿינו האָט עגמת־נפֿש פֿון זיַינע קינדער – ליעקב אבינו יש עוגמת נפש מילדיו 102

יוסף הצדיק שפַּאצירט אויפֿן בולוואַר – יוסף הצדיק מטייל בשדרה 104

יוסף הצדיק און זליכה – יוסף הצדיק וזליכה 106

יוסף הצדיק זוכט ביַי זיַינע ברידער דעם בעכער – יוסף הצדיק מחפש את הגביע אצל אחיו 108

יעקבֿ אָבֿינו לערנט מיט זיַינע זין “מכירת יוסף” – יעקב אבינו לומד עם בניו את “מכירת יוסף” 110

שמואל 113

דער שניַידער געזעלן נאָטע מאַנגער לערנט תּנ”ך – שוליית החייט נטע מאנגר לומד תנ”ך 114

חנה און פּנינה – חנה ופנינה 116

חנהס וויגליד – שיר הערש של חנה 118

שמואל הנבֿיא און דער פּאַסטעך דוד – שמואל הנביא והרועה דוד 120

דער אַלטער ר’ ישי – ר’ ישי הזקן 122

מיכל – מיכל 124

די מכשפֿה פֿון עין־דור – המכשפה מעין־דור 126

אַבֿיגַיל – אביגיל 128

בת־שבֿע – בת־שבע 130

אמנון און תּמר – אמנון ותמר 132

דוד המלך און אַבֿשלום – דוד המלך ואבשלום 134

אַבֿישג – אבישג 136

אַבֿישגס לעצטע נאַכט אין דאָרף – הלילה האחרון של אבישג בכפר 138

דוד המלך און אַבֿישג – דוד המלך ואבישג 140

אַבֿישג שרײַבט אַהיים אַ בריוו – אבישג כותבת הביתה מכתב 142

אַבֿישגס טרויער – העצב של אבישג 144

רות 147

נעמי זאָגט “גאָט פֿון אַבֿרם” – נעמי אומרת “גאָט פֿון אַבֿרם” 150

נעמי רעדט צו אירע שנורן – נעמי מדברת לכלותיה 152

נעמי קען נישט שלאָפֿן – נעמי אינה יכולה לישון 154

ערפּה קען נישט שלאָפֿן – ערפה אינה יכולה לישון 156

רות קען נישט אַנטשלאָפֿן ווערן – רות אינה יכולה להירדם 158

נעמי פֿאַרלאָזט דאָס דאָרף – נעמי עוזבת את הכפר 160

אויפֿן שיידוועג – על אם הדרך 162

ערפּה געזעגנט זיך – ערפה נפרדת 164

מגילה לידער – שירי המגילה 167

מגילה לידער – שירי המגילה 168

הקדמה – הקדמה 171

דאָס ליד פֿונעם לויפֿער – השיר על הרץ 172

פֿאַר וואָס מרדכי הצדיק האָט געפֿונען חן ביַים מלך – מדוע מצא מרדכי הצדיק חן בעיני המלך 174

די מלכּה ושתּי – המלכה ושתי 176

דעם מלכס סעודה – סעודת המלך 178

ושתּיס קלאָגליד – שיר הקינה של ושתי 181

די מלכּה ושתּי גייט צו דער תּליה – המלכה ושתי הולכת לתלייה 184

אסתּר גרייט זיך צום מלך – אסתר מתכוננת לקראת המלך 186

מרדכי גייט אַהיים פֿון אסתּרס חתונה – מרדכי חוזר הביתה מחתונת אסתר 188

די עלעגיע פֿון פֿאַסטריגתא – האלגיה של פסטריגתא 190

אסתּר המלכּה קען נישט שלאָפֿן – אסתר המלכה אינה יכולה לישון 192

פֿאַסטריגתא חלומט – פסטריגתא חולם 194

מרדכי הצדיק דער שתּדלן – מרדכי הצדיק השתדלן 196

די מלכּה קומט צום מלך – המלכה באה למלך 198

פֿאַסטריגתא שיקט אַ גרוס מיט די פֿייגל – פסטריגתא שולח ברכת שלום עם הציפורים 200

המן טעלעפֿאָנירט צו ויזתא אין דער רעדאַקציע – המן מצלצל לוויזתא למערכת 202

דער מיַינסטער פֿאָנפֿתא האַלט אַ הספּד אויף פֿאַסטריגתא – הבוס פנפתא נושא הספד על פסטריגתא 204

דער מלך אַחשוורוש נאָכן אַטענטאַט – המלך אחשוורוש אחרי ההתנקשות 206

מרדכי קומט צו אסתּר המלכּה – מרדכי בא לאסתר המלכה 208

המן הרשע קען נישט שלאָפֿן – המן הרשע אינו יכול לישון 210

המן דרייט זיך אין מלכס הויף – המן מסתובב בחצר המלך 212

פֿאָנפֿתא מיט זיַינע געזעלן נייען פֿאַר המנען אַ מונדיר – פנפתא עם חבריו תופרים להמן מדים 214

מרדכי הצדיק וואַרט אויפֿן שׂטן – מרדכי הצדיק מחכה לשטן 216

דער מיַינסטער פֿאָנפֿתא גרייט זיך צום תּענית – הבוס פנפתא מתכונן לתענית 218

די מלכּה אסתּר פֿאַסט – המלכה אסתר צמה 220

המן גרייט זיך צום באַל – המן מתכונן לנשף 222

דער מלך איז אין כּעס – המלך כועס 224

מען פֿירט המנען צו דער תּליה – מובילים את המן לתלייה 226

דער מיַינסטער פֿאָנפֿתא פּראַוועט די סעודה – הבוס פנפתא מתכונן לסעודה 228

פֿאַסטריגתאס מאַמע צינדט אָן אַ יאָרציַיטליכט – אימו של פסטריגתא מדליקה נר נשמה 230

שפילן – הצגות 233

ביַי נחן אין דער תּיבֿה – אצל נח בתיבה 234

יעקבֿס חלום – חלום יעקב 244

באַלאַדעס – בלדות 253

קין און הבֿל – קין והבל 254

דאָס קלאָגליד פֿון יפֿתּחס טאָכטער – שיר הקינה של בת יפתח 256

דלילה – דלילה 258

שאול און דוד – שאול ודוד 260

די באַלאַדע פֿון איובֿ דעם תּבֿואה סוחר – הבלדה של איוב סוחר התבואה 263

סאָנעטן – סונטות 267

קין – קין 268

עקידת יצחק –עקדת יצחק 269

רבֿקה – רבקה 270

יוסף – יוסף 271

יפֿתּחס טאָכטער – בת יפתח 272

דוד המלך – דוד המלך 273

קיניגן איזבֿל – המלכה איזבל 275