שירי המגילה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Shirei megila.jpg
CoverTocIntro-01.png
CoverTocIntro-02.png
CoverTocIntro-03.png
CoverTocIntro-04.png

איציק מאנגר


שירי המגילה


איציק מאנגער * מגילה-לידער


מהדורה דו-לשונית עברית-יידיש


תרגם והעיר: דוד אסף

אייר: נעם נדב


חרגול הוצאה לאור

הוצאת עם עובד

בית שלום עליכם


מהדורה ראשונה, אוקטובר 2010 - תשרי תשע"א


התוכן

דוד אסף ונעם נדב, ראש דבר 10
דוד אסף, בשער המגילה 12
שירי המגילה * מגילה-לידער
הקדמה 27
1. שירו של הכרוז 30
דאס ליד פונעם לויפער 136
2. מדוע נשא מרדכי הצדיק חן בעיני המלך? 32
פאר וואס מרדכי הצדיק האט געפונען חן ביים מלך 138
3. ושתי המלכה 36
די מלכה ושתי 140
4. סעודת המלך 38
דעם מלכס סעודה 142
5. קינתה של ושתי 42
ושתיס קלאגליד 144
6. המלכה ושתי צועדת אל עמוד התלייה 46
די מלכה ושתי גייט צו דער תליה 146
7. אסתר מתכוננת לבוא לפני המלך 48
אסתר גרייט זיך צום מלך 148
8. מרדכי חוזר לביתו מחתונת אסתר 52
מרדכי גייט אהיים פון אסתרס חתונה 150
9. תוגתו של פסטריגתא 54
די עלעגיע פון פאסטריגתא 152
10. אסתר המלכה אינה יכולה לישון 58
אסתר המלכה קען נישט שלאפן 154
11. פסטריגתא חולם 60
פאסטריגתא חלומט 155
12. מרדכי השתדלן 64
מרדכי הצדיק דער שתדלן 156
13. המלכה באה לפני המלך 68
די מלכה קומט צום מלך 158
14. פסטריגתא שולח דרישת שלום עם הציפורים 72
פאסטריגתא שיקט א גרוס מיט די פייגל 160
15. המן מטלפן לויזתא במערכת העיתון 76
המן טעלעפאנירט צו ויזתא אין דער רעדאקציע 162
16. האומן פונפתא מספיד את פסטריגתא 80
דער מיינסטער פאנפתא האלט א הספד אויף פאסטריגתא 164
17. המלך אחשורוש לאחר ההתנקשות 84
דער מלך אחשורוש נאכן אטענטאט 166
18. מרדכי בא אל אסתר המלכה 86
מרדכי קומט צו אסתר המלכה 168
19. המן הרשע אינו יכול לישון 90
המן הרשע קען נישט שלאפן 170
20. המן מסתובב בחצר המלך 94
המן דרייט זיך אין מלכס הויף 172
21. פונפתא ועוזריו תופרים בגד שרד להמן 98
פאנפתא מיט זיינע געזעלן נייען פאר המנען א מונדיר 174
22. מרדכי הצדיק ממתין לשטן 100
מרדכי הצדיק ווארט אויפן שטן 176
23. האומן פונפתא מתכונן לתענית 104
דער מיינסטער פאנפתא גרייט זיך צום תענית 178
24. המלכה אסתר צמה 108
די מלכה אסתר פאסט 180
25. המן מתכונן לנשף 110
המן גרייט זיך צום באל 182
26. המלך כועס 112
דער מלך איז אין כעס 183
27. מוליכים את המן לעמוד התלייה 114
מען פירט המנען צו דער תליה 184
28. האומן פונפתא מכין סעודת הודיה 116
דער מיינסטער פאנפתא פראוועט די סעודה 186
29. אמו של פסטריגתא מדליקה נר זיכרון 120
פאסטריגתאס מאמע צינדט אן א יארצייטליכט 188
30. השיר על טווס הזהב (תרגם בנימין טנא) 124
דאס ליד פון דער גאלדענער פאווע 190
נספח: סטוריבורד ורצועות קומיקס של שירי המגילה 195

קישורים לשירים

11. פסטריגתא חולם

12. מרדכי השתדלן

15. המן מטלפן לויזתא במערכת העיתון