מבחר שירי היינה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Mivharshireiheine-cover.jpg
Heine 0606.jpg
Heine 0607.jpg

מבחר שירי היינה

תרגמה

גילה אוריאל

הוצאת "יבנה" תל-אביב

תשט"ו 1954

התוכן

Heine 0609.jpg
Heine 0610.jpg
Heine 0611.jpg
Heine 0612.jpg
Heine 0613.jpg
Heine 0614.jpg
Heine 0615.jpg
Heine 0616.jpg
Heine 0617.jpg
פתח דבר IX
הינריך היינה, חייו ויצירתו X
חבלי נעורים
א שירים
1 עם בֹקר אשכימה לשאֹל ג
2 נמשכתי פה, נמשכתי שם ד
3 נדרתי בצל אילנות ה
4 חמודה, שימי ידך ו
5 ערש חן של יסורי ז
6 לי המתן, ספן פרוע ח
7 הר ותל יביטו מטה ט
8 בתחילה כמעט נואשתי י
9 בורד, בברוש ובפז יקר יא
ב רומנצות
10 הנוגה יב
11 קול מהר יג
12 בלשאצר יד
13 אכן! טז
ג סונטות
14 לאמי: א'--ב' יז
15 יש את לבי לבכות יט
אינטרמצו לירי
16 פתח דבר כג
17 בחודש מאי היפהפה כה
18 מטל דמעתי תנץ כו
19 שושנה, חבצלת כז
20 עת בעיניך אתבונן כח
21 את חן פניך, פני התם כט
22 שימי לחיך אלי לחיי ל
23 חפצתי לטבל נשמתי לא
24 ניצבים לבלי נוע לב
25 עלי כנפי-רננים לג
26 נצת הלוטוס תירא לד
27 ברהין, בנהר חמודות לה
28 לבך לא לי לו
29 אל תשבעי ושקיני נא לז
30 על עיניה של חמדת לבי לח
31 עולם שוטה, עולם עור לס
32 אמרי לי, חמודה, היום מ
33 כילידת קצף על פני מים מא
34 לא ארטן מב
35 כן, את אמללת מג
36 קול חלילים וכנורות מד
37 הנה כבר כליל נשכח ממך מה
38 ולו ידעו הפרחים סו
39 על מה חורו פני שושנים מז
40 המה הרבו לספר לך מח
41 פרחה התרזה מט
42 רגשי חבה נפשנו הרגישה נ
43 שמרת לי תמיד אמונים נא
44 האדמה צמקה זה מזמן נב
45 ועת כה רבות נג
46 סגלות החן שבעינים נד
47 יפה העולם נה
48 חמות לבי, בעת אל קבר נו
49 אשוח עומד בדד נז
50 הו, מי יתנני נח
51 מאז רחקה החמודה נט
52 מיסורי הגדולים ס
53 בורגנים בלבוש יום ראשון סא
54 לא אחת דמות מני קדם סב
55 עלם אוהב נערה סג
56 עת צלילי השיר אשמע סד
57 חלום חלמתי סה
58 חמדת לבי, התיחדנו סו
59 ספור ישן נושן סז
60 אנכי אהבתיך סח
61 בבקר קיץ מלא זהר סט
62 לוהטת אהבתי ע
63 הן לי הציקו עד בוש עא
64 הנה הקיץ החם עב
65 בעת שנים יפרדו עג
66 לשלחן הסבו, דנים עד
67 שירי הושקו ברעל עה
68 ושוב חלמתי עו
69 על ראש ההר אעמדה עז
70 סובב רכבי לאטו עח
71 בחלומי בכיתי עט
72 בחלומי אראך מדי ליל פ
73 זה געש וילל הסופה פא
74 הסער יניף אילנות פב
75 נופל כוכב למטה פג
76 הביאני אל חלום לארמון פד
77 אלם וקר חצות הליל פה
78 על אם הדרך נקבר פו
79 בכל אשר אפנה פז
80 הלילה נח בעיני פח
81 שירי זדון ישנים צ
השיבה
82 בקדרות חיי האפל צג
83 לא אדע מה פשר דבר צד
84 לבי, לבי יתעצב צה
85 ביער אנדודה בצר לי צו
86 הלילה לח וסוער צז
87 בדרך מסע פגשתי צח
88 ליד בית דיג ישבנו ק
89 בת דיגים נאוה קב
90 סהר עלה זורח קג
91 ילבש מגלשיו הרוח קד
92 הסער נוגן למחול קה
93 הערב משתרע קו
94 בעת ליד מעונך קח
95 הים הבהיק למרחוק קט
96 שם מעלה על הר נשפה קי
97 בירכתי האפק קיא
98 ברוכה את, קריה רבתי קיב
99 ושוב אנדוד בשביל ידוע קיג
100 נכנסתי אל האולם קיד
101 שלו הלילה קטו
102 איכה תישני בשלוה קטז
103 תנום העלמה בחדרה קיז
104 תפוש שרעפים עמדתי קיח
105 אני הוא אטלס אמלל! קיט
106 באות השנים וחולפות קכ
107 חלמתי: סהר הביט עצב קכא
108 מה תאבה דמעה בודדה קכב
109 ירח סתוי, חורור קכג
110 הלילה הוא ליל סגריר קכה
111 חושבים כי עודי מתענה קכו
112 ורדי צחור אצבעותיך קכז
113 האם לא אמרה מאומה קכח
114 הם אהבו קכט
115 וכעת מכאובי גליתי לכם קל
116 קראתי לשטן קלא
117 אל תלעג לו לשטן קלב
118 שלשת מלכי מזרח קלג
119 שני ילדים, ילדתי קלד
120 כבד עלי לבי קלו
121 כמו הסהר הזורח קלז
122 אראה חמדתי בחלום קלח
123 ידידי, אמר, מה בצע קלט
124 אל-נא רוחכם תקצר בי קמ
125 הנה באה עת קמא
126 המלך ויסואמיטרה קמב
127 לב, לבי, אל תשתוחח קמג
128 דמית בעיני לפרח קמד
129 ילדתי! אבוד תאבדי קמה
130 עלי משכבי בלילות קמו
131 ילדתי סמוקת שפתים קמז
132 לו גם שלג עב בשער קמח
133 יש סוגדים אל המדונה קמט
134 האמנם חורון פני קנ
135 התאהבת, ידידי קנא
136 חפצתי אצלך לפוש קנב
137 ספירים הן שתי עיניך... קנג
138 באמרות של אהבה קנד
139 מקטעים הם חיים ועולם קנה
140 זמן רב מאד ראשי הוגעתי קנו
141 הערב יש נשף בבית קנז
142 חפצתי כי מדוי יסורי קנח
143 פנינים לך ויהלומים קנט
144 האוהב לראשונה קס
145 עצה לי עצו קסא
146 עלם חמודות כמוהו קסב
147 בחלומי: אני הוא אל קסג
148 עזבתיכם קסו
149 משפתי הן נהדף אני קסז
150 באפל קרון הדאר קסח
151 השם יודע רק היכן קסט
152 כחלומות אפלים קע
153 ועת תהיי אשתי כדת קעא
154 על כתפך צחה כשלג קעב
155 תוקעים פרשי התכלת קעג
156 עוד אזכר איך בנעורי קעד
157 האמנם כה תשנאיני . קעה
158 הו, הנה הן העינים קעו
159 לכלכם זריתי ככה קעז
160 אך הסריסים זעקו קעח
161 על חומות של סלמנקה קעט
162 על ידי גר דון הנריקס קפ
163 בקול ומבט קפא
164 מעל להרים קפב
165 בככר השוק של האלה קפג
166 נחו דמדומי ערבים קפד
167 לילה נח בדמי התלם קפה
168 המות -- זהו ליל צנה קפו
169 אי חמדת לבד קפז
שירים חדשים
אביב חדש
170 פרולוג קצא
171 כי תשב ליד עץ לבן קצב
172 שם ביער ציץ וירק קצג
173 עיני חמדה של ליל אביב קצד
174 אהבתי פרח קצה
175 ירח מאי הגיע קצו
176 חרש בלבבי ירן קצז
177 הפרפר אוהב קצח
178 כל אילן כמצלתים קצט
179 בראשית היה הזמיר ר
180 בליל האביב החמים רא
181 יצוק המצוק רב
182 הו, אכמה אחר הדמע רג
183 עיני אביב כחלות רד
184 עת על פני תעברי רה
185 שושנת מים תמירה רו
186 אם עינים לך טובות רז
187 מה לך כי תנוד רח
188 בעיניך, עיני תכלת רט
189 שוב נכנע בי לבבי רי
190 ינדף הורד ריא
191 יען אהבתיך ריב
192 נודד אני בין פרחים ריג
193 בצלו של הירח ריד
194 כרתו לבבותינו רטו
195 אמרי, מי השעונים יצר רטז
196 מה ינדף ריח צפרן ריז
197 הלא אלה חלומות הם ריח
198 נשיקות גנובות בחשך ריט
199 היה היה מלך זקן רכ
200 בזכרוני עוד תפרחנה רכא
201 שכור זיו ירח רכב
202 שם ביער, בזיו סהר רכג
203 בבקר לך אשלח סגלות רכד
204 ממכתבך לי כתבת רכה
205 אל לך לחשוש רכו
206 גם ביום וגם בלילה רכז
207 כוכבים על בהונות פז רכח
208 רציני האביב רכט
209 ושוב מן הלב נעקרתי רל
210 פורחות תשוקות הנעם רלא
211 כפני סב שם במרום רלב
212 נושא חרון רלג
213 אד של סתו רלד
214 שחק סב, חסר תוחלת רלה
שירים שונים
סרפינה
215 עת אנדד ביער ערבים רלט
216 על חוף ים דומם רוגע רמ
217 עוף שחף הוא זה רמא
218 כי לי לבך, ידעתי רמב
219 בת שחף ברב סקרנות רמג
220 היא נסה כיעל מפני רמד
221 עלי צוק סלע רמה
222 לילה סב בים ינוח רמו
223 נשיקות צל רמז
224 עמדה עלמה לחוף הים רמח
225 שחורת מפרשים אניתי רמט
226 את כל מעשי גנותך רנ
227 מסתערים משברים רנא
228 סלע קדומים בים יוצק רנב
229 הים יבהיק בזיו חמה רנג
אנג'ליקה
230 אם לי האיר האל פניו רנד
231 על פני מהרת לחלף רנה
232 לעולם לא אאמינה רנו
233 מליט אני עיניה רנז
234 בעלת שבע אושר רנח
235 בעת אחרי אנשי זולת רנט
236 אכן, משאת נפשי רס
237 אל נא תדחיני רסא
238 זו הלולה של אהבה רסב
קלריסה
239 לך אהבתי גליתי רסג
240 בכל אשר תפנה דרכך רסד
241 את אמך יקח האפל רסה
242 אל תלך לרחוב הרשע רסו
243 אחרת מדי בחיוכיך רסז
טרגדיה
244 ברחי עמי רסח
245 נפל הכפור רסט
246 עלי קברה רע
רומנצות
247 אביב רעא
248 הניחי לי רעב
אל אוליאה
249 כובבים נבונים רעג
שירי הזמן
250 הסוד רעד
*
הערות והארות רפד